بهرین رنگ واسه کادو دادن چیه؟ رنگی که دوست داری رو انتخاب کن

بهرین رنگ واسه کادو دادن چیه؟ خودت که دو تا انتخاب بیشتر نداری! یا رنگی که دوست داری یا رنگی که دوست داره. البته میکا هر رنگی که بخوای واست گیفت باکس میسازه. خیلی بیشتر از دو تا انتخاب خواهی داشت. فقط رنگ رو انتخاب کن